Top szkolenie komunalne3

Opłaty skarbowe w gospodarce odpadami

Poniżej przedstawiono wysokość opłat skarbowych dla wybranych decyzji administracyjnych w gospodarce odpadami.

 

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów:

1)  w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem pkt 2 - 2 011 zł

2)  w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące  działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz  małych i średnich przedsiębiorców - 506 zł

3)  pozostałe – 506 zł

 

Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi

Zgodnie z punktem 44 części I załącznika do ustawy o opłacie skarbowej koszt decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi wynosi 505 zł

 

Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami

Decyzja ta jest nowością wprowadzoną do ustawy o odpadach. W załączniku do ustawy o opłacie skarbowej nie ma jeszcze pozycji dotyczącej opłaty za decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami.

Zgodnie z punktem 53 (Decyzja inna, niż wymieniona w niniejszym załączniku, do której mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego) części I załącznika do ustawy o opłacie skarbowej koszt decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami wynosi 10 zł

 

Złożenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami

Złożenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami zwolnione jest z opłat.

 

Zbieranie, transport, odzysk, unieszkodliwianie odpadów

Zgodnie z punktem 44 części III załącznika do ustawy o opłacie skarbowej opłata za wydanie oddzielnie zezwolenia na zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów wynosi odpowiednio:

  • —  dla prowadzących działalność gospodarczą - zł 616,

  • —  dla pozostałych – 82 zł

Uwaga!

W przypadku prowadzących więcej niż jedną z powyższych działalności ustawodawca przewidział uproszczenie pozwalające uniknąć opłacania opłat skarbowych przy wnioskowaniu o każdą decyzje osobno.

 

Wariant 1

Zgodnie z artykułem 31 ustawy o odpadach: wytwórca odpadów, który prowadzi odzysk, unieszkodliwianie, zbieranie lub transport odpadów jest zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie tej działalności, jeżeli posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów lub decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, a we wniosku o wydanie tych decyzji uwzględnił odpowiednio wymagania przewidziane dla wniosku o wydanie zezwolenia na odzysk, unieszkodliwianie, zbieranie lub transport odpadów

 

Wariant 2

Zgodnie z artykułem 32 ustawy o odpadach posiadacz odpadów, który łącznie prowadzi odzysk lub unieszkodliwianie odpadów oraz zbieranie lub transport odpadów, jest zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie lub transport odpadów, jeżeli w wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów uwzględni wymagania przewidziane dla wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie lub transport odpadów.

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.

Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.

Powrót

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.