Top szkolenie komunalne3

Kary za brak złożenia wykazu o opłatach środowiskowych

Obowiązek sporządzenia „wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat” wynika z zapisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. 2013 nr 0 poz. 1232 z późn. zm.).

Wzór formularza wykazu określony został w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. 2014 nr 0 poz. 274).

Kary za brak sporządzenia wykazu dotyczącego opłat środowiskowych określone zostały w art. 288 i 359 ustawy Prawo ochrony środowiska. Jeśli podmiot korzystający ze środowiska zobowiązany do sporządzenia zbiorczego zestawienia o opłatach środowiskowych, nie przedłoży go, Marszałek województwa może naliczyć opłatę w imieniu podmiotu, uwzględniając dostępne dane lub pomiary WIOŚ. 

Ponadto, ten kto nie przedłoży wykazu dotyczącego opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wyznaczonym terminie, podlega karze grzywny. Wysokość grzywny, zgodnie z taryfikatorem GIOŚ, wynosi od 200 do 300 zł.

Warto zwrócić uwagę, że wykaz o opłatach środowiskowych składa się niezależnie od tego, czy wyliczona opłata przekracza próg od którego opłatę należy uiścić czy nie. Jeżeli wysokość wyliczonej opłaty dla każdego z rodzajów korzystania ze środowiska z osobna (wprowadzania gazów i pyłów do powietrza, poboru wód, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz składowania odpadów) wyniosła mniej niż 800 zł, wykaz składa się z wartością „0” w rubryce „Suma opłat ogółem”.

 

Odsetki ustawowe

W przypadku, gdy podmiot zobowiązany do ponoszenia opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska nie dopełni obowiązku, zobowiązany jest do uiszczenia opłaty do 5 lat wstecz, wraz naliczonymi odsetkami ustawowymi. Wysokość odsetek może być wyższa niż sama opłata. Wysokość odsetek ustawowych, określona została zgodnie art. 51 § 1 oraz art. 53 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. 2012 nr 0 poz. 749 z późn. zm.). Obecnie wartość odsetek, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych (Dz. U. 2008 nr 220, poz. 1434) wynosi 13% w skali roku. Odsetki za naliczane są od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności opłat środowiskowych i obliczane są ze wzoru:

O = Kz * L * Od / 365

Gdzie:

O – kwota do zapłaty wraz z odsetkami

Kz – kwota zaległości

L – liczba dni zwłoki

Od – stawka odsetek za zwłokę w skali roku

365 – ilość dni w roku

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.

Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.

Powrót

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.