Top szkolenie komunalne3

Decyzje na wytwarzanie odpadów w świetle ustawy z 2013

Istotną zmianą wprowadzoną ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21) jest zmiana regulacji w zakresie obowiązku uzyskania odpowiednich decyzji w zakresie wytwarzania odpadów.

 

Uwaga !!

Z dniem wejścia w życie nowej ustawy o odpadach (23 stycznia 2013) wygasają:

- decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

- decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami,

- informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

 

Oznacza to, że zgodnie z obowiązującymi przepisami nie jest wymagane:

  • złożenie „Informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami”,

  • uzyskanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

  • uzyskanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami.

 

Pozwolenia na wytwarzanie odpadów, wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane.

W nowej ustawie o odpadach, zapisy dotyczące wymogów uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów zostały przeniesione do ustawy Prawo ochrony środowiska (art. 180a, 181, 184).

 

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane do wytwarzania odpadów, tylko i wyłącznie w instalcjach:

1) o masie powyżej 1 Mg rocznie – w przypadku odpadów niebezpiecznych, lub

2) o masie powyżej 5000 Mg rocznie – w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne.

 

Instalacja rozumie się przez to:
a) stacjonarne urządzenie techniczne,
b) zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu,
c) budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami, których eksploatacja może spowodować emisję.

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.

Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.

 

Powrót

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.