Top komunalka listopad 2018

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej

Dz.U. 2018 poz. 1932 - tekst jednolity

Isap

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2018 poz. 1722

Isap

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Dz.U. 2018 poz. 1564

Isap

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2018 poz. 1592

Isap

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne

Dz. U. 2017, poz. 1566 - z późn. zm.

Isap

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2018 poz. 1564

Isap

Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska

Dz.U. 2018 poz. 1471 - tekst jednolity z poźn. zm.

Isap

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Dz.U. 2018 poz. 1466 - tekst jednolity z póź. zm.

Isap

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

Dz.U. 2018 poz. 1454 - tekst jednolity z późn. zm.

Isap

Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Dz.U. 2018 poz. 1201 - tekst jednolity

Isap

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Dz.U. 2018 poz. 992 - tekst jednolity z późn. zm.

Isap

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie

Dz.U. 2018 poz. 954 - tekst jednolity

Isap

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska

Dz.U. 2018 poz. 799 - tekst jednolity

Isap

Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest

Dz.U. 2017 poz. 2119 - tekst jednolity

Isap

Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Dz. U. 2017, poz. 708 - z późn. zm.

Isap

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Dz. U. 2017 poz. 1257 - tekst jednolity z późn. zm.

Isap

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Dz.U. 2018 poz. 142 - tekst jednolity z późn. zm.

Isap

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (uchylona)

Dz.U. 2017, poz. 1121 - tekst jednolity z późn. zm.

Isap

Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

Dz.U. 2017 poz. 1951 - teks jednolity z późn. zm.

Isap

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Dz.U. 2018 poz. 150 - tekst jednolity z późn. zm.

Isap

Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów

Dz.U. 2018 poz. 296 - tekst jednolity

Isap

Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Dz.U. 2018 poz. 578 - tekst jednolity

Isap

Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne

Dz.U. 2018 poz. 710

Isap

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia aktualizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych

M.P. 2017 poz. 1183

Isap

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Dz.U. 2017, poz. 1405 - tekst jednolity z późn. zm.

Isap

Administratorem danych osobowych jest Effeko sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. J. Słowackiego 38A/15, 60-825 Poznań.

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.