Top szkolenie komunalne3

Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne

Dz.U. 2018 poz. 710

Isap

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Dz.U. 2018 poz. 578

Isap

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach

Dz.U. 2018 poz. 21

Isap

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów

Dz.U. 2018 poz. 296

Isap

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Dz.U. 2018 poz. 150

Isap

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia aktualizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych

M.P. 2017 poz. 1183

Isap

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

Dz.U. 2017, poz.1951

Isap

Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

Dz. U. 2017, poz. 1888

Isap

Ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw

Dz. U. 2017, poz. 1567

Isap

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne

Dz. U. 2017, poz. 1566

Isap

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Dz.U. 2017, poz. 1405 - tekst jednolity z późn. zm.

Isap

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Dz. U. 2017 poz. 1257 - tekst jednolity

Isap

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

Dz.U. 2017 poz. 1289 - tekst jednolity z późn. zm.

Isap

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

Dz.U. 2017, poz. 1121 - tekst jednolity z późn. zm.

Isap

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska

Dz.U. 2017 nr 0 poz. 519 - tekst jednolity

Isap

Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Dz. U. 2017, poz. 708

Isap

Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw

Dz. U. 2017, poz. 785

Isap

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1688 (z późn. zm.)

Isap

Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

Dz.U. 2015 nr 0 poz. 881 z późn. zm.

Isap

Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Dz.U. 2017 nr 0 poz. 568 - tekst jednolity

Isap

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1863 - tekst jednolity z późn. zm.

Isap

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1987 - tekst jednolity z późn. zm.

Isap

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (uchylona)

Dz.U. 2011 nr 122 poz. 695

Isap

Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

Dz.U. 2017 nr 0 poz. 286 - tekst jednolity z późn. zm.

Isap

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach

Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1803 - tekst jednolity z późn. zm.

Isap

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.