Top komunalka listopad 2018

SZKOLENIE: Odpady komunalne 2018 / 2019 – nowa sprawozdawczość oraz zmiany w ustawie dla odbierających, PSZOK i skupów surowców wtórnych.

Medium medium medium odpady komunalne kw

Serwis odpady-help.pl zaprasza na praktyczne szkolenie:

 

"Odpady komunalne 2018 / 2019 – nowa sprawozdawczość oraz zmiany w ustawie dla odbierających, PSZOK i skupów surowców wtórnych."

 

 

MIEJSCE I TERMIN

 

POZNAŃ,  13 listopada 2018 r. (wtorek) g. 10.00 – 16.00  

 

WARSZAWA, 14 listopada 2018 r. (środa) g. 10.00 – 16.00  

 

KATOWICE,  15 listopada 2018 r. (czwartek) g. 10.00 – 16.00  

 

WROCŁAW,  16 listopada 2018 r. (piątek) g. 10.00 – 16.00  

 

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

BLOK I –  Projekt zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i ustawy o odpadach cz. 1

 

 • Rozszerzenie regionalizacji o bioodpady

 • Wprowadzanie obowiązku segregacji odpadów komunalnych

 • Nowe zasady obliczania poziomu recyklingu i ponownego użycia odpadów komunalnych

 • Zniesienie możliwości odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych (firm) na podstawie umów z odbierającym

 • Zniesienie obowiązku osiągniecia poziomów odzysku, recyklingu i ograniczania składowania frakcji biodegradowalnej przez podmioty odbierające odpady komunalne

 • Nowe możliwości gmin – selektywna zbiórka wybranych odpadów, rozdział odpadów zielonych i kuchennych itd.

 • Podwyższenie stawek opłat za odbiór odpadów zmieszanych

 • Rozdzielenie przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów

 • Zakaz ryczałtowego rozliczania odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych

 

 

BLOK II – Projekt zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i ustawy o odpadach cz. 2

 

 • Zniesienie limitów przyjęć dla niektórych odpadów na PSZOK

 • Dopuszczenie przyjmowania na PSZOK odpadów innych niż komunalne

 • Wprowadzenie obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów dla PSZOK prowadzonych przez gminy

 • Zwolnienie z wystawiania formularza przyjęcia odpadów metali w PSZOK

 • Zmiana definicji RIPOK

 • Rezygnacja z ustanawiania ponadregionalnych RIPOK-ów

 • Wprowadzenie zakazu przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych do spalarni odpadów

 • Zwiększenie kar za transport i magazynowanie odpadów niezgodnie z wymaganiami

 • Nowe przepisy karne – w tym za wnioskowanie o wpis do rejestru działalności regulowanej gminy niezgodnie ze stanem faktycznym

 

 

BLOK III – Sprawozdanie podmiotu odbierającego odpady komunalne

 

 • Jakie odpady należy uwzględnić w sprawozdaniu dot. odbioru odpadów komunalnych?

 • Gdzie umieścić odpady wytwarzane w ramach czyszczenia ulic i placów, czy porządkowania parków?

 • Jak uwzględnić w sprawozdaniu odpady wysortowane ze zmieszanych odpadów komunalnych?

 • Uzupełnianie sprawozdania półrocznego dla odbierających odpady komunalne wg nowego wzoru z rozporządzenia MŚ z dnia 24.08.2018 r.

 • Omówienie zmian w sprawozdaniu – rozszerzenie danych dot. odpadów o kodzie 20 03 01 oraz o pozostałościach z sortowania odpadów komunalnych

 • Obliczenie przykładowego poziomu recyklingu i ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła – ilości jakich odpadów należy uwzględnić w obliczeniach?

 • Obliczenie przykładowego poziomu recyklingu, ponownego użycia papieru i innych procesów odzysku odpadów budowalno-remontowych – czy w obliczeniach uwzględniać każdy rodzaj odpadu budowalno-remontowego?

 • Obliczenie przykładowego poziomu ograniczania składowania frakcji biodegradowalnej wg zasad z rozporządzenia MŚ z dnia 15.12.2017 r. – omówienie rozszerzonej listy odpadów biodegradowalnych

 • Jakie dane RIPOK-i powinny przekazywać podmiotom odbierającym odpady komunalne?

 • Sporządzenie sprawozdania zerowego w przypadku braku odrębnego wzoru

 

 

BLOK IV – Sprawozdania podmiotu prowadzącego PSZOK oraz innych podmiotów zbierających odpady komunalne

 

 • Kto powinien sporządzać sprawozdanie – operator PSZOK, czy gmina zlecająca jego prowadzenie?

 • Uzupełnienie sprawozdania rocznego dla PSZOK wg rozporządzenia MŚ z dnia 24.08.2018 r. krok po kroku

 • Omówienie modyfikacji we wzorze sprawozdania dla PSZOK - usunięcie części informacji o magazynowaniu odpadów oraz możliwości przypisania zwrotu „zbieranie”, w przypadku gdy podmiot nie posiada informacji o dalszym przekazaniu odpadów

 • Nowe sprawozdanie dla skupów złomu i surowców wtórnych – uzupełnienie wzoru w praktyce

 • Jakie odpady zbierane w punktach skupu podlegają nowej sprawozdawczości?

 • Jakie informacje należy gromadzić o odpadach zbieranych w punktach skupu, aby przygotować sprawozdanie?

 • Terminy i adresaci sprawozdawczości. Kto może weryfikować złożone sprawozdania w zakresie gospodarki komunalnej?

 • Sankcje karne w zakresie sprawozdawczości odpadów komunalnych

 

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały w wersji drukowanej i elektronicznej (pen-drive) oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

 

CENA UCZESTNICTWA

499 zł netto + 23% VAT / uczestnik – dla zgłoszeń przesłanych do 16 października 2018 r.

599 zł netto + 23% VAT / uczestnik – dla zgłoszeń przesłanych do 6 listopada 2018 r.

699 zł netto + 23% VAT / uczestnik – dla zgłoszeń przesłanych po 6 listopada 2018 r.

 

RABATY

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby oferujemy rabaty:

 • 2 osoby - 5% rabatu,
 • 3 osoby - 10 % rabatu,
 • 4 osoby i więcej - 15% rabatu. 

 

PROGRAM SZKOLENIA

http://odpady-help.pl/uploads/files/27/Program_szkolenia_odpadykomunalne_listopad2018.pdf

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

http://odpady-help.pl/uploads/files/25/Formularz_zgloszeniowy_odpadykomunalne_listopad2018.pdf

 

REGULAMIN SZKOLENIA

http://odpady-help.pl/uploads/files/28/Regulamin_szkolenia_odpadykomunalne_listopad2018.pdf

 

OŚWIADCZENIE O ZWOLNIENIU Z VAT

http://odpady-help.pl/uploads/files/26/Oswiadczenie_o_zwolnieniu_z_vat.doc

 

Wszelkich informacji udzielamy także telefonicznie pod numerem: 61-307-28-40.

 

PRELEGENCI

Artur Domaszewicz - Redaktor naczelny Serwisu odpady-help.pl. Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktorant Wydziału Chemii UAM. Uczestnik posiedzeń i autor opinii sejmowej Komisji Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych. Ukończył szkolenie pt. Weryfikator systemu EMAS w oparciu o program zatwierdzony przez Ministerstwo Środowiska. Autor publikacji dotyczących zagadnień prawnych w ochronie środowiska. Autor oprogramowania w zakresie ewidencji odpadów oraz emisji. Założyciel biura ochrony środowiska - Effeko sp. z o. o., zajmującego się m.in. obsługą podmiotów z branży gospodarki odpadami komunalnymi. Przeprowadził liczne audyty w firmach pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska

 

Marta Stachowiak - Absolwentka Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na kierunku ochrona środowiska. Na co dzień pracuje w biurze ochrony środowiska prowadząc postępowania administracyjne oraz rozliczając obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze przedsiębiorców w ochronie środowiska wobec organów administracji publicznej. W ramach działalności doradczej prowadzi audyty środowiskowe w firmach m. in. zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi (RIPOKi, zakłady przetwarzania odpadów innych niż komunalne, PSZOKi). Jedna z autorów newslettera oraz porad dotyczących stosowania przepisów ochrony środowiska w praktyce w Serwisie odpady-help.pl.

 

 


Administratorem danych osobowych jest Effeko sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. J. Słowackiego 38A/15, 60-825 Poznań.

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.