Top komunalka listopad 2018

Kalendarz specjalisty

lipiec

Kiedy?

Kogo dotyczy?

Co należy zrobić?

10lipiec2018

Prowadzącego działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku odpadów pochodzących z zakładu przetwarzania ZSEiE (do 2016 r.)

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku na wniosek prowadzącego zakład przetwarzania przekazującego odpady do innych niż recykling procesów odzysku za okres od 1 stycznia do 30 czerwca.

Kopię zaświadczenia prowadzący działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku odpadów przekazuje Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

10lipiec2018

Prowadzących recykling odpadów pochodzących z zakładu przetwarzania ZSEiE (do 2016 r.)

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego recykling na wniosek prowadzącego zakład przetwarzania przekazujacego odpady do recyklingu za okres od 1 stycznia do 31 czerwca. Kopię zaświadczenia prowadzący działalność w zakresie recyklingu odpadów przekazuje Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska. 

30lipiec2018

Podmioty eksploatujące urządzenia i instalacje

Przekazanie przez, podmioty eksploatujące urządzenia i instalacje, wyników pomiarów ciągłych w terminie 30 dni od dnia zakończenia półrocza, w którym pomiary zostały wykonane za I półrocze do właściwego organu ochrony środowiska oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

31lipiec2018

Przedsiębiorcy posiadający koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża

Wniesienie przez przedsiębiorcę, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża, opłaty eksploatacyjnej na rachunki bankowe gminy, na terenie której jest prowadzona działalność, oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

31lipiec2018

Zbierający ZSEiE (do 2017 r. włącznie)

Przedłożenie przez zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska sprawozdania o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca.

31lipiec2018

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

Złożenie przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości półrocznych sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych od właścicieli nieruchomości. Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do końca miesiąca następującego po półroczu, którego dotyczy.

31lipiec2018

Prowadzący zakład przetwarzania ZSEiE 9 (do 2017 r. włącznie)

Złożenie sprawozdania o przetworzonym sprzęcie za I półrocze do GIOŚ

31lipiec2018

Wprowadzającego sprzęt elektryczny i elektroniczny (do 2017 r. włącznie)

Przedłożenie przez wprowadzającego sprzęt elektryczny i elektroniczny Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska sprawozdania o masie zużytego sprzętu zebranego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingowi oraz unieszkodliwianiu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca.

31lipiec2018

Przedsiębiorcy którzy uzyskali koncesję na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji albo podziemne składowanie odpadów

Wniesienie przez przedsiębiorców którzy uzyskali koncesję na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji albo podziemne składowanie odpadów, opłat za podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji.

31lipiec2018

Prowadzących działalność w zakresie recyklingu oraz innych niż recykling procesów odzysku ZSEiE (do 2017 r. włącznie)

Przedłożenie przez prowadzącego działalność w zakresie recyklingu oraz prowadzący działalność w zakresie innym niż recykling procesów odzysku Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska sprawozdania o masie przyjetych o poddanych odpowiednio recyklingowi lub innym niż recykling procesom odzysku odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu.

31lipiec2018

Wprowadzającego sprzęt elektryczny i elektroniczny (do 2017 r. włącznie)

Przedłożenie przez wprowadzającego sprzęt elektryczny i elektroniczny Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, sprawozdania o ilości i masie sprzętu wprowadzonego do obrotu na terenie kraju, z podziałem na grupy i rodzaje sprzętu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca.


Administratorem danych osobowych jest Effeko sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. J. Słowackiego 38A/15, 60-825 Poznań.

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.