Top komunalka listopad 2018

Kalendarz specjalisty

marzec

Kiedy?

Kogo dotyczy?

Co należy zrobić?

15marzec2018

Zbierających zużyte baterie lub akumulatory

Przedłożenie przez zbierającego zużyte baterie lub akumulatory marszałkowi województwa sprawozdania zawierającego informacje o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych, ogółem i w rozbiciu na poszczególnych wprowadzających baterie lub akumulatory, z którymi ma zawarta umowę, za poprzedni rok kalendarzowy.

15marzec2018

Wprowadzających baterie i akumulatory

Przeprowadzenie przez podmiot wprowadzający baterie i akumulatory publicznej kampanii edukacyjnej

15marzec2018

Wprowadzających pojazdy

Złożenie przez wprowadzającego pojazdy rocznego sprawozdania do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska o wysokości należnej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów.

15marzec2018

Prowadzących zakład przetwarzania ZSEiE (do 2017 włącznie)

Przedłożenie przez zakład przetwarzania ZSEiE Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska sprawozdania o masie przyjętego zużytego sprzętu oraz rodzajach i masie odpadów powstałych z przetworzenia zużytego sprzętu, przekazanych prowadzącemu działalność w zakresie: recyklingu, innych niż recykling procesów odzysku i unieszkodliwiania odpadów za okres od 1 lipca do 31 grudnia poprzedniego roku.

15marzec2018

Wprowadzających produkty w opakowaniach

Przeprowadzenie przez podmiot wprowadzający produkty w opakowaniach publicznej kampanii edukacyjnej.

15marzec2018

Prowadzących strzępiarkę

Przekazanie przez prowadzącego strzępiarkę informacji marszałkowi województwa dotyczącej zawartości uzyskiwanych frakcji materiałowych, określonej w wyniku przeprowadzenia próby strzępienia.

15marzec2018

Sprzedawców detalicznych baterii lub akumulatorów

Przekazanie przez sprzedawcę detalicznego baterii lub akumulatorów nieodebranej opłaty depozytowej na rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego za poprzedni rok kalendarzowy.

15marzec2018

Prowadzących zakład przetwarzania zużytych baterii lub akumulatorów

Przedłożenie przez prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub akumulatorów marszałkowi województwa rocznego sprawozdania o rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania i przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz o osiągniętych poziomach recyklingu, za poprzedni rok kalendarzowy.

15marzec2018

Zbierający ZSEiE (do 2017 r. włącznie)

Przedłożenie przez zbierającego ZSEiE Głównemu Inspektorowi  Ochrony Środowiska sprawozdania o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu za okres od 1 lipca do 31 grudnia poprzedniego roku.

15marzec2018

Wytwórców komunalnych osadów ściekowych

Złożenie przez wytwórców komunalnych osadów ściekowych marszałkowi województwa zbiorczego zestawienia danych o komunalnych osadach ściekowych za poprzedni rok kalendarzowy.

15marzec2018

Organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 

Przedstawienie przez organizację odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska zaświadczenia wydanego przez bank prowadzący rachunek lub lokatę terminową organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego na pokrycie tego kapitału albo oświadczenia o wpłacie tej kwoty.

15marzec2018

Posiadaczy odpadów (wytwórców, zbierających, przetwarzających)

Złożenie przez posiadaczy odpadów (wytwórców, zbierających, przetwarzających) marszałkowi województwa zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów za poprzedni rok kalendarzowy.

15marzec2018

Zbierający zużyty sprzęt, Prowadzący zakład przetwarzania ZSEiE, Wprowadzający sprzęt, Autoryzowani przedstawiciele, Organizację odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, Prowadzący działalność w zakresie recyklingu lub innych niż recykling procesów odzysku odpadów powstałych po demontażu ZSEiE (tylko za rok 2018 r.)

Przedłożyć sprawozdanie w zakresie gospodarowania sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz zużytym sprzętem do GIOŚ w terminie do 15 marca 2019 r., za cały rok 2018 r.

15marzec2018

Przedsiębiorcy i organizacji odzysku, którzy nie osiągnęli wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych oraz producenta i importera opakowań, dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań, eksportera opakowań lub dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań bądź produktów w opakowaniach (do 2018 r. włącznie)

Należy przedłożyć "Roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi "

15marzec2018

Prowadzących działalność w zakresie recyklingu oraz innych niż recykling procesów odzysku odpadów pochodzących z zakładu przetwarzania ZSEiE ( do 2017 r. włącznie)

Przedłożenie Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska sprawozdania o masie przyjętych oraz poddanych odpowiednio recyklingowi lub innym niż recykling procesom odzysku odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu za okres od 1 lipca do 31 grudnia poprzedniego roku.

15marzec2018

Wprowadzający sprzęt (do 2017 r. włącznie)

Wpłacenie przez wprowadzającego sprzet na odrębny rachunek bankowy wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej opłaty produktowej za poprzedni rok kalendarzowy.

15marzec2018

Prowadzących stację demontażu

Przekazanie przez prowadzącego stację demontażu Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz marszałkowi województwa  rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji.

31marzec2018

Prowadzący instalację

PRTR - Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń

przekazywanie wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, przez prowadzącego instalację obejmującą, co najmniej jeden z rodzajów działalności spośród wymienionych w załączniku nr I do rozporządzenia (WE) Nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniającego dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE, sprawozdania zawierającego dane o przekroczeniu obowiązujących wartości progowych dla uwolnień i transferów zanieczyszczeń oraz transferów odpadów określonych w rozporządzeniu 166/2006.

31marzec2018

Podmiotów korzystających ze środowiska

Wniesienie przez korzystających ze środowiska opłaty za korzystanie ze środowiska  na rachunek urzędu marszałkowskiego oraz przedłożenie wykazu zawierającego dane o opłatach do urzędu marszałkowskiego.


Administratorem danych osobowych jest Effeko sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. J. Słowackiego 38A/15, 60-825 Poznań.

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.